Oceňování lékařských praxí

Provádíme odborná ocenění nestátních zdravotnických zařízení všech odborností.

 

Základní informace k ocenění lékařské praxe poskytovatele zdravotních služeb,

který tyto zdravotní služby poskytuje jako fyzická osoba.

 

1. Ocenění je prováděno metodou kapitalizovaných čistých výnosů, která se opírá především o minulé dosažené výsledky (zpravidla za posledních pět let) upravené na srovnatelnou reálnou úroveň . Výsledkem pro vlastní ocenění je upravený hospodářský výsledek (rozdíl mezi příjmy a výdaji) po daních.

2. Ocenění bude provedeno k datu poslední účetní závěrky (závěrky v systému daňové evidence), tedy k 31.12.

3. Pro zpracování ocenění jsou nezbytné následující doklady:

  • Přílohy č.1 (strana 1 a 2) daňových přiznání k dani z přijmů fyzických osob za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let.
  • Závěrečná tabulka daňové evidence s rozdělením výdajů na materiál, mzdy, pojistné za zaměstnance, režie, případné další tzv. započtené výdaje (odpisy, paušál na provoz osobního automobilu,...) za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let.
  • Karty dlouhodobého hmotného majetku.
  • Seznam drobného hmotného majetku.
  • Daňové přiznání za předcházející kalendářní rok.

 

4. Snahou zpracovatele je, aby ocenění byla co nejpřesnější, ale zároveň aby nebyl neúměrně časově zatěžován provozovatel praxe či zpracovatel daňové evidence nebo účetnictví.

5. Termín pro předání zpracovaného ocenění je činí 14 dnů od převzetí podkladů a uskutečnění místního šetření.

6. Cena za zpracování ocenění činí od 1.1.2023  22 300,- Kč. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady související se zpracováním ocenění včetně cestovních nákladů.

7. Ocenění se předává ve dvou tištěných vyhotoveních.

 

Základní informace k ocenění lékařské praxe poskytovatele zdravotních služeb, který tyto zdravotní služby poskytuje prostřednictvím právnické osoby (s.r.o.).

 

1. Ocenění je prováděno metodou kapitalizovaných čistých výnosů, které se opírá především o minulé dosažené výsledky (zpravidla za posledních pět let) upravené na srovnatelnou reálnou úroveň. Výsledkem pro vlastní ocenění je upravený hospodářský výsledek (zisk) po zdanění.

2. Ocenění bude provedeno k datu poslední účetní závěrky, tedy k 31.12.

3. Pro zpracování ocenění jsou nezbytné následující podklady:

  • Výsledovka "analyticky" za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let (dle jednotlivých účtů účtových tříd 5 a 6).
  • Rozvaha "analyticky" za zdaňovací období posledních pěti kalendářních let.
  • Karty dlouhodobého hmotného majetku.
  • Seznam drobného hmotného majetku.
  • Daňové přiznání za předcházející kalendářní rok.

 

4. Snahou zpracovatele je, aby ocenění bylo co nejpřesnější, ale zároveň aby nebyl neúměrně časově zatěžován provozovatel praxe, či zpracovatel daňové evidence nebo účetnictví.

5. Termín pro předání činí 14 dnů od převzetí podkladů a uskutečnění místního šetření.

6. Cena za zpracování ocenění činí od 1.1.2023  22 300,- Kč. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady související se zpracováním ocenění včetně cestovních nákladů.

7. Oceněné se předává ve dvou tištěných vyhotoveních.